Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: SLN 23 PN s.r.o.

Adresa sídla: Šalgovce 116, 956 06 Šalgovce

IČO: 44 733 666

E-mail: info@salonpn.sk

Telefón: +421 908 222 300

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

 

 1. Pojmy

Dotknutá osoba: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Prevádzkovateľ: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, realizuje spracúvanie a nesie zaň zodpovednosť. Prevádzkovateľom podľa týchto zásad ochrany a spracúvania osobných údajov je  spoločnosť SLN 23 PN s.r.o., so sídlom Šalgovce 116, 95605 Šalgovce, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka 56156/N, ICO: 44733666 DIC: 2022805455 (ďalej tiež „my“);

Sprostredkovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia prevádzkovateľa spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webové stránky: internetový obchod dostupný na https://salonpn.sk/;

Účel spracúvania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, riešenie podnetov, sťažností, reklamácií, záručného a pozáručného servisu, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 1. Aké osobné údaje sú spracúvané (kategórie osobných údajov)?

My a naši zmluvní sprostredkovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracúvania spracúvame nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ,IČ DPH;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 • ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.
 1. Aký je pôvod osobných údajov (zdroje osobných údajov)?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením sa k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:
  • cookies
  • webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a doba prístupu;
  • vyhľadávacie dopyty;
  • kód odpovedi http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.
 1. Prečo sú osobné údaje spracúvané (právny základ spracúvania):

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, riešenie podnetov, sťažností, reklamácií, záručného a pozáručného servisu.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

 1. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané (doba uchovávania) ?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (4 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).
 1. Komu sú osobné údaje sprístupnené (príjemcovia osobných údajov)?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich sprostredkovateľov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a web hostingu.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb.
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány verejnej správy.
 1. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ (cezhraničný tok osobných údajov)?

Prevádzkovateľ má úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii vzhľadom na to, že poskytovatelia niektorých služieb sú globálnymi firmami (napr. Google). Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
 • Poskytovatelia mailingových služieb.
 1. Akým spôsobom sú osobné údaje spracúvané (spôsob spracúvania)?

Osobné údaje sú spracúvané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracúvania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovanie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).

 1. Aké sú práva Vás ako dotknutej osoby?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

 1. Ako sú spracúvané súbory cookies?

Spracúvané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookies a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Odmietnutie súborov cookies:

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou používaného internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies možno nájsť na webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

Účinný nástroj na správu súborov cookies je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

 1. Sú spracovávané i údaje o deťoch?

Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 15 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 15 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 1. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 1. Účinnosť zásad ochrany a spracúvania osobných údajov

Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov sú účinné a platné od 25.05.2018.